Financie a poplatky

Členský príspevok pre všetkých členov klubu je 20,- € za kalendárny mesiac.

Pokiaľ v klube cvičí viacero členov rodiny (otec, mama, deti) poskytujeme od 01.12.2019 rodinnú zľavu nasledovne.


2 členovia rodiny – každý člen platí 18,- €/mesiac

3 členovia rodiny – každý člen platí 16,- €/mesiac

4 členovia rodiny – každý člen platí 14,- €/mesiac

Člen klubu, ktorý pomáha na tréningoch ako tréner alebo asistent má zľavu na členskom  vo výške 5,- €.

Rodinná a trénerská zľava sa vzájomne nevylučujú. Trénerská zľava sa odpočíta od členského až po uplatnení rodinnej zľavy.

Náš klub používa systém evidencie členských príspevkov www.paysy.sk. Každý člen má prístup na svoje konto, kde si môže skontrolovať stav platenia členského príspevku. Identifikačné údaje pre prihlásenie do svojho konta doručí systém na emailovú adresu, ktorú člen zadal pri registrácii do klubu. Vždy na začiatku kalendárneho mesiaca systém zasiela informáciu o výške platby na predmetný mesiac. V prípade omeškania s platením členského doručí systém členovi, ktorý je v omeškaní automatickú upomienku.

Dôležité !!!

Členské sa platí na účet klubu do dvadsiateho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Počas letných prázdnin sa členské platí len za mesiac august a to vo výške 5,-€.

Členské je nutné platiť vo forme bezhotovostného prevodu na účet č. SK58 0200 0000 0029 5259 6453 vedený vo VÚB, a.s., pobočka Martin.

Pre správnu identifikáciu platby je potrebné, aby každý člen zadal pri realizácii bankového prevodu variabilný symbol, ktorý mu pridelí systém paysy. Tento variabilný symbol nájdete po prihlásení do svojho konta na www.paysy.sk a rozkliknutí detailného stavu Vašich platieb členského.

Do poznámky pre príjemcu na prevodnom príkaze je nevyhnutné uviesť Meno a Priezvisko člena (napr. Jožko Snehuliak) a mesiac, za ktorý sa členské platí (napr. 01-2019)

Členské za kalendárny mesiac je povinný zaplatiť každý člen klubu, ktorý sa v predmetom mesiaci zúčastnil aspoň jedného tréningu.

Náš klub je neziskovým občianskym združením. Členské slúži výhradne na krytie nákladov spojených s prenájmom nebytových priestorov na cvičenie a úhradu nákladov spojených s tréningami, seminármi a súťažami.

Kontakty

Erik Štefák
skupina „A“

tel: 0907 833 135

email:
erik.stefak@gmail.com

Peter Suchý
skupina „B“

tel: 0905 558 312

email:
peter.suchy.sk@gmail.com

Radomír Fleischer
skupina „C“

tel: 0911 280 289

email:
radomir.fleischer@gmail.com

Michal Kmeť
skupina „D“

tel: 0907 814 521

email:
michal.kmet.mk@gmail.com